Řešení zavěšené provětrávané fasády pomocí stříkané PUR pěny

Alternativou k současným systémům zavěšených provětrávaných fasád je jejich provádění s pomocí stříkané polyuretanové pěny, a to uzavřené nebo otevřené, v kombinaci s I-OSB nosníky. Řešení spočívá v osazení I-OSB nosníků ve svislém směru na stávající zateplované obvodové zdivo a nastříkání souvislé vrstvy uzavřené nebo otevřené pěny v tloušťce o cca 20-30 mm menší než je profil I-OSB nosníku, čímž vznikne mezera pro proudění vzduchu způsobující odvádění vodní páry z obvodového zdiva objektu. Tloušťka takto vzniklého izolačního systému je limitovaná sortimentem I-OSB nosníků. Při požadavku na větší tepelný odpor obálky budovy se pro takto řešenou provětrávanou fasádu použije I-OSB nosníků vyššího profilu. Při požadavku na vyšší paropropustnost zateplení je vhodnější použít otevřené pěny s faktorem difuzního odporu blížícím se hodnotě u minerální izolace (např. pro zateplování starších objektů). U novějších objektů lze aplikovat tohoto řešení s použitím uzavřené pěny, jehož výhoda spočívá v příznivější hodnotě součinitele tepelné vodivosti (λ = 0,021 W/mK) a lze tak dosáhnout vyššího efektu izolace obálky objektu při tenčí vrstvě tvořené nastříkaným izolantem a nosníkem nižšího profilu, tedy subtilnější konstrukci zateplení. Aplikace s oběma druhy stříkané izolace umožňují provedení souvislé bezespárové vrstvy bez tepelných mostů. Nástřik dokonale přilne k zateplovanému zdivu i I-OSB nosníkům. Nemění fyzikální vlastnosti ani tvar s časem ani nedegraduje povětrnostními vlivy. Zabraňuje pronikání živočichů a má výborné akustické vlastnosti. Minimálně zatěžuje konstrukci z I-OSB nosníků, objemová hmotnost je 35 kg/m3 u uzavřené cca 8 kg u otevřené pěny.

Stejně jako u stávajících systémů zavěšených fasád konečná povrchová úprava fasády spočívá v montáži libovolné mechanicky odolné např. cementotřískové desky, její vyztužení vrstvou lepidla s perlinkou a opatření fasádní omítkou (stejně jako u ETICS) nebo obklad desek kamennými nebo cihlovými pásky nebo montáž již hotových povrchově upravených fasádních desek. I u tohoto řešení se v případě požadavku z hlediska estetiky na mezery mezi povrchově upravenými deskami tepelná izolace chrání difuzní folií (podobně jako u střech) proti povětrnostním vlivům.

Toto řešení odstraňuje vlhnutí izolantu způsobené kondenzací u systému s použitím kovových prvků i tepelné mosty způsobené při použití hranolů pro závěsný rošt. Oba masívní podélné konce I-OSB nosníku spojuje OSB deska tloušťky 8,5 mm, což vytváří při uvažované rozteči nosníků 1 m tepelný most menší než 1% z celého povrhu fasádní izolace. Montáž I-OSB nosníku na stěnu objektu je stejně rychlá jako u hranolů či kotev stávajících systému. Nanesení tepelné izolace nastříkáním je nesrovnatelně rychlejší a mnohem jednodušší než manipulace s rozměrnými deskami. Také přesun velkého množství objemu izolačního materiálu v tomto případě probíhá mnohem rychleji a to prouděním obou komponentů izolantů ze zásobníků hadicí do speciální aplikační pistole, ze které se pěna nanáší stříkáním po tlakem 12 MPa. Materiál se přilepí a expanduje, takže souvisle vyplní celou aplikovanou plochu, přičemž kopíruje nerovnosti a přechody ploch, dokonale se přilepí k I-OSB nosníkům a v případě použití uzavřené (tvrdé) stříkané pěny celou konstrukci zpevňuje. Je vyloučen vznik tepelných mostů v důsledku absence pečlivosti při sesazování desek. V případě náhle změny povětrnostních podmínek lze aplikaci jednoduše přerušit a u nastříkané polyuretanové pěny nehrozí poškození v důsledku větru nebo srážek.

Popsané technické řešení zavěšené provětrávané fasády s použitím stříkané polyuretanové (zejména otevřené) pěny předpokládá i další odvozené varianty, např. s použitím pevných dřevovláknitých paropropustných desek za účelem zvětšeného požadavku na ochranu nastříkané vrstvy (zejména otevřené) polyuretanové pěny, kdy je provětrávaná mezera vymezena vložením další vrstvy latí mezi dřevovláknitou desku a fasádní obklad.

Nabízené technické řešení máme chráněno užitným vzorem a je zapsáno v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví jako užitný vzor číslo 28255. Více informací také na webu Úřadu průmyslového vlastnictví http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.frm - užitný vzor č. 28255